Tốc độ ánh sáng tính bằng dặm trên giờ là bao nhiêu?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Hãy xem cách chuyển đổi tốc độ ánh sáng sang đơn vị dặm trên giờ. Tốc độ ánh sáng trong chân không là một hằng số phổ quát có giá trị là 299.792.458 mét trên giây. Nó được đưa vào Hệ thống đơn vị quốc tế dưới dạng một hằng số và sau đó mét trở thành một đơn vị bắt nguồn từ hằng số này. Tốc độ ánh sáng cũng được sử dụng như một đơn vị đo chiều dài trên quy mô vũ trụ, được định nghĩa là một năm ánh sáng, nghĩa là quãng đường mà ánh sáng đi được trong một năm.

Vì tốc độ ánh sáng trong chân không thường được biểu thị bằng đơn vị mét trên giây và vấn đề hiện tại là chuyển đổi nó thành đơn vị dặm trên giờ, nên cần thực hiện chuyển đổi theo hai bước. Một mặt, bạn phải chuyển đổi mét thành dặm, mặt khác, giây thành giờ.

Sự tương đương giữa dặm và km là 1 km = 0,621 dặm. Và 1 km tương đương với 1000 mét. Trước tiên, bạn phải chuyển đổi mét thành km bằng cách chia giá trị của tốc độ ánh sáng cho 1000 và nhân với 0,621 để chuyển đổi km thành dặm. Vậy tốc độ ánh sáng theo đơn vị dặm/giây được tính là 299.792.458 x 0,621/1000. Tốc độ ánh sáng trong chân không là 186.171,116418 dặm/giây.

Sự tương đương giữa giờ và giây là, vì 1 giờ là 60 phút và 1 phút là 60 giây nên 1 giờ = 60 x 60 = 3600 giây. Để chuyển đổi tốc độ ánh sáng từ đơn vị giây sang giờ, hãy nhân với 3600; vậy 186,171,116418 dặm trên giây = 186,171,116418 x 3600 dặm trên giờ. Tốc độ ánh sáng trong chân không là 670.216.019,1048 dặm một giờ.

Đài phun nước

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ. Giá trị CODATA: tốc độ ánh sáng trong chân không. Truy cập tháng 12 năm 2021.

-Quảng cáo-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados