Công thức quang hợp

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Trong tự nhiên có các kiểu quang hợp sau:

 • Quang hợp oxy : được thực hiện bởi thực vật, tảo và vi khuẩn lam. Trong loại quang hợp này, nước từ bỏ các điện tử và oxy được tạo ra.
 • Quang hợp không tạo oxy – Trong quá trình này, các sinh vật quang tự dưỡng biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học cho sự phát triển của chúng và không tạo ra oxy. Một số sinh vật tạo ra kiểu quang hợp này là: vi khuẩn lưu huỳnh màu tím và xanh lá cây, vi khuẩn axit và vi khuẩn heliobacteria, trong số những loài khác.

Công thức của quang hợp: phản ứng hóa học

Quang hợp là một phản ứng hóa học trong đó năng lượng mặt trời được chuyển đổi thành năng lượng hóa học được lưu trữ dưới dạng glucose, giải phóng oxy và nước. Điều này có thể được thể hiện bằng công thức hóa học:

6CO 2 + 12H 2 O + ánh sáng → C 6 H12O 6 + 6O 2 + 6H 2 O

Đó là, trong quá trình này, sáu phân tử carbon dioxide (6CO 2 ) và mười hai phân tử nước (12H 2 O) được sử dụng . Kết quả là, glucose (C 6 H 12 O 6 ), sáu phân tử oxy (6O 2 ) và sáu phân tử nước (6H 2 O) được tạo ra .

Các pha của quang hợp

Công thức quang hợp của thực vật cũng có thể được giải thích chi tiết hơn theo các giai đoạn khác nhau của nó:

 • Pha sáng: Trong pha này, các phản ứng năng lượng ánh sáng xảy ra chủ yếu ở lục lạp. Ánh sáng hoạt động như một chất kích thích sản xuất năng lượng dưới dạng adenosine triphosphate (ATP) và nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH).
 • Giai đoạn tối – Trong giai đoạn này, carbon dioxide được chuyển thành đường bằng cách sử dụng ATP và NADPH được tạo ra trước đó. Đó là một quá trình được gọi là cố định carbon hoặc chu trình Calvin. Tại thời điểm này, pha sáng đã gây ra sự hình thành chất hữu cơ bằng các chất vô cơ. Do đó, giai đoạn này không phụ thuộc vào ánh sáng, nghĩa là nó không cần sự hiện diện của ánh sáng, vì nó có thể được thực hiện có hoặc không có ánh sáng.
  • Các giai đoạn chính của quá trình Calvin:
 • Trong quá trình cố định carbon , carbon dioxide kết hợp với đường năm carbon, tạo ra một trong sáu.
 • Trong giai đoạn khử , ATP và NADPH được tạo ra trong giai đoạn phản ứng sáng được sử dụng để chuyển đường sáu cacbon thành hai phân tử carbohydrate ba cacbon, glyceraldehyd-3-photphat. Glyceraldehyde-3-phosphate được sử dụng để sản xuất glucose và fructose. Hai phân tử này kết hợp để tạo ra sucrose hoặc đường.
 • Trong giai đoạn tái sinh , một số phân tử glyceraldehyd-3-photphat được kết hợp với ATP và chuyển đổi trở lại đường 5 cacbon, ribulose-1,5-bisphotphat (RuBP). Với chu trình hoàn chỉnh, ribulose-1,5-bisphosphate có sẵn để kết hợp với carbon dioxide để chu trình có thể bắt đầu lại.

Thư mục

 • Freeman, S. Nguyên tắc cơ bản của sinh học. (2018). Tây ban nha. lề.
 • Tola, J.; Infiesta, J. Atlas Sinh học Cơ bản. (2010). Tây ban nha. Parramon.
 • tác giả khác nhau. Sinh học và địa chất. (2015). Tây ban nha. Giáo dục Santillana.
-Quảng cáo-

mm
Cecilia Martinez (B.S.)
Cecilia Martinez (Licenciada en Humanidades) - AUTORA. Redactora. Divulgadora cultural y científica.

Artículos relacionados