Hằng số thực nghiệm: định nghĩa và ví dụ

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Hằng số là một tham số có giá trị không thay đổi . Mặc dù một hằng số có thể đo được nhưng giá trị của nó không thay đổi khi một thí nghiệm được thực hiện hoặc trong quá trình phát triển một chuỗi thí nghiệm. Đối tác của một hằng số thử nghiệm là biến thử nghiệm , là một tham số mà biến thể của nó là đối tượng phân tích trong thử nghiệm được thực hiện hoặc giải thích. Về cơ bản có hai loại hằng số thực nghiệm, hằng số thực hay hằng số vật lý và hằng số hay biến điều khiển. Chúng ta hãy xem các đặc điểm của từng người trong số họ cùng với một số ví dụ.

hằng số vật lý

Hằng số vật lý, như chúng tôi đã giải thích, là những tham số có giá trị không thay đổi. Chúng có thể được tính toán, đo lường hoặc xác định. Một số ví dụ về hằng số vật lý là số Avogadro, số pi, tốc độ ánh sáng trong chân không, khối lượng và điện tích của các hạt cơ bản, hằng số hấp dẫn vạn vật, hằng số Planck, v.v.

hằng số điều khiển

Hằng số kiểm soát hoặc biến kiểm soát là các tham số mà nhà nghiên cứu chọn để giữ không đổi trong quá trình thử nghiệm. Ngay cả khi giá trị hoặc trạng thái của hằng số điều khiển không thay đổi, điều quan trọng là phải ghi lại giá trị của tham số đó, vì nó là một phần của đặc tính của thử nghiệm và cần có khả năng truy xuất giá trị của nó để tái tạo thử nghiệm . Một số ví dụ về hằng số kiểm soát là nhiệt độ mà tại đó thí nghiệm được thực hiện, nếu nó được thực hiện vào ban ngày hoặc ban đêm, thời lượng của từng giai đoạn của trình tự thí nghiệm hoặc độ pH.

-Quảng cáo-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados