Tag: อากาศพลศาสตร์

พลศาสตร์ของไหล: ศึกษาการเคลื่อนที่ของของเหลวและก๊าซ

พลศาสตร์ของไหลหรือพลศาสตร์ของของไหลเป็นวิชาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของของไหล ซึ่งก็คือของเหลวและก๊าซ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างของไหลสองชนิดกับของไหลกับวัสดุกักกันหรือขอบเขต พลศาสตร์ของไหลเป็นหนึ่งในสองสาขาของกลศาสตร์ของไหล อีกสาขาหนึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับของไหลที่อยู่นิ่งหรือหยุดนิ่ง นั่นคือสถิตศาสตร์ของของไหล ...