Tag: สมมาตรทวิภาคี

สมมาตรทวิภาคีคืออะไร

ในทางชีววิทยาสมมาตรเป็นคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีชิ้นส่วนต่างๆ สม่ำเสมอในระนาบหรือรอบแกน สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะสมมาตร กล่าวคือ แสดงความสมมาตร มีการกระจายส่วนที่ซ้ำกันในแต่ละด้านของแกนอย่างสม่ำเสมอ อาจไม่จำเป็นต้องซ้ำกันทั้งหมด แต่เป็นการซ้ำแบบคร่าวๆ ตัวอย่างของสมมาตรในสิ่งมีชีวิตคือสมมาตรทวิภาคี ...

สมมาตรแนวรัศมีในสิ่งมีชีวิตในทะเล

โดยทั่วไปแล้ว ความสมมาตรหมายถึงประเภทของการจัดเรียงส่วนต่างๆ ของร่างกาย...