Tag: ผู้ก่อตั้งเอฟเฟกต์

ผลกระทบของผู้ก่อตั้งในวิวัฒนาการคืออะไร?

ผลกระทบของผู้ก่อตั้งคือลักษณะเฉพาะของการเบี่ยงเบนทางพันธุกรรมซึ่งความถี่ของการปรากฏตัวของอัลลีลในประชากรเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแยกตัวของบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งสร้างชุมชนใหม่ที่แยกตัวจากการสืบพันธุ์ตั้งแต่แรก บุคคลกลุ่มเล็ก ๆ นี้เรียกว่าผู้ก่อตั้งเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ตัดสินใจออกจากสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และสร้าง (หรือพบ) ชุมชนใหม่ที่อื่น ...