Tag: กลุ่มโมโนไฟเลติก

แคลโดแกรมคืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง

cladogram เป็นไดอะแกรมแยกหรือ dendrogram ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างกลุ่มน้องสาวและสร้างขึ้นตามเกณฑ์จากการวิเคราะห์แบบกลุ่ม ...