Vad är ett oxidationsmedel?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Oxiderande och reduktionsmedel är nyckeltermer som används för att beskriva reaktanter i redox (reduktion-oxidation) reaktioner som överför elektroner mellan reaktanter för att bilda produkt.

Oxiderande och reduktionsmedel

Ett oxidationsmedel är ett som tar upp elektroner och reduceras i en kemisk reaktion. Även känd som en elektronacceptor, är oxidationsmedlet normalt i ett av sina högsta möjliga oxidationstillstånd, eftersom det kommer att få elektroner och reduceras. Några exempel på oxidationsmedel är halogener, kaliumnitrat och salpetersyra.

Ett reduktionsmedel, å andra sidan, förlorar elektroner och oxideras i en kemisk reaktion. Ett reduktionsmedel är vanligtvis i ett av sina lägsta möjliga oxidationstillstånd och är känt som en elektrondonator. Ett reduktionsmedel oxiderar eftersom det förlorar elektroner i redoxreaktionen, även känd som reduktion-oxidationsreaktionen. Några exempel på reduktionsmedel är jordmetaller, myrsyra och sulfitföreningar.

Oxidationstillstånd

Oxidationstillståndet visar det totala antalet elektroner som har avlägsnats från ett element (ett positivt oxidationstillstånd) eller lagts till ett element (ett negativt oxidationstillstånd) för att komma till sitt nuvarande tillstånd.

Därför är det viktigt att vi har två saker i åtanke:

  1. Oxidation innebär en ökning av oxidationstillståndet.
  2. Reduktion innebär en minskning av oxidationstillståndet.

Att känna igen detta enkla mönster är kärnan i begreppet oxidationstillstånd, för om vi vet hur ett elements oxidationstillstånd förändras under en reaktion, kan vi också omedelbart se om det oxideras eller reduceras utan att behöva arbeta i termer av medel. elektronekvationer och elektronöverföringar.

Ansökningar

Oxiderande och reduktionsmedel är viktiga i industriella tillämpningar. Dessa används i processer som vattenrening, tygblekning och energilagring som batterier och bensin. Oxiderande och reduktionsmedel är särskilt avgörande i biologiska processer som metabolism och fotosyntes. Till exempel använder organismer elektronacceptorer som NAD+ för att skörda energi från redoxreaktioner som hydrolys av glukos:

C6H12O6 + 2ADP + 2P +2NAD +2CH3COCO2H + 2ATP + 2NADH

Alla förbränningsreaktioner är också exempel på redoxreaktioner. En förbränningsreaktion uppstår när ett ämne reagerar med syre för att generera värme. Ett exempel är förbränning av oktan, huvudkomponenten i bensin:

2C8H18 (l)+25O2 ( g)→16CO2 ( g )+ 18H2O ( g )

Förbränningsreaktioner är också en viktig energikälla för modern industri.

Fontän

Akademiskt resurscentrum. (nd). Oxidations-reduktionsreaktioner.

-Annons-

mm
Carolina Posada Osorio (BEd)
(Licenciada en Educación. Licenciada en Comunicación e Informática educativa) -COLABORADORA. Redactora y divulgadora.

Artículos relacionados