Vad är en kostnadsfunktion?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


En kostnadsfunktion är en funktion som relaterar kostnaden för producentvaror (insatsvaror) till mängden produkt som tillverkas, vars värde indikerar kostnaden för att tillverka en viss kvantitet produkt givet en uppsättning priser på producentvaror. Ofta tillämpar företag kostnadsfunktionen genom att använda en kostnadskurva, som försöker minimera produktionskostnaderna för att maximera produktionseffektiviteten. Det finns en mängd olika tillämpningar av kostnadskurvan, som inkluderar utvärdering av marginalkostnader , det vill säga de som antas när produktionen av ytterligare en enhet startar, och sänkta kostnader , det vill säga redan uppkomna och inte återvinningsbara. 

Inom ekonomi använder företag kostnadsfunktionen för att avgöra vilka investeringar som ska göras i produktionsprocessen, både på kort sikt och på lång sikt .

Totala kostnader och kortsiktiga genomsnittliga rörliga kostnader

För att ta hänsyn till finansiella kostnader, det vill säga kostnaden för investeringen som görs i produktionsprocessen, som involverar utbuds- och efterfrågemodellen för den nuvarande marknaden, delar analytiker upp kortsiktiga genomsnittliga kostnader i två kategorier: rörliga kostnader (kostnader förknippade med antal producerade enheter, det ökar med produktionen) och totala kostnader (rörliga kostnader plus fasta kostnader, det vill säga de som inte beror på antalet producerade enheter). Den genomsnittliga rörliga kostnadsmodellen ( vanligtvis arbetskraft) bestämmer kostnaden per produktionsenhet, där arbetarens lön divideras med antalet producerade enheter. 

I den genomsnittliga totalkostnadsmodellen visas förhållandet mellan kostnaden per producerad enhet och produktionsnivån på en graf. Den använder enhetspriset för fysiskt kapital per tidsenhet multiplicerat med arbetskostnaden per tidsenhet, och adderar produkten av mängden fysiskt kapital som används multiplicerat med mängden använt arbete. Fasta kostnader (använt kapital) är stabila i den kortsiktiga modellen, vilket gör att förekomsten av fasta kostnader kan minska när produktionen ökar baserat på använd arbetskraft. På så sätt kan företag fastställa alternativkostnaden för att anställa fler tillfälligt anställda.

Korta och långa marginalkurvor

Att förlita sig på flexibla kostnadsfunktioner är avgörande för framgångsrik ekonomisk planering. Den kortsiktiga marginalkostnadskurvan (kostnaden för att producera ytterligare en enhet vid en viss produktionsnivå) beskriver förhållandet mellan den inkrementella (eller marginala) produktionskostnaden på kort sikt med mängden tillverkad produkt. Den håller teknologi och andra resurser konstant, med fokus på förändringar i marginalkostnad och produktionsnivå. Som framgår av följande figur är marginalkostnadsnivån i allmänhet hög i början av kurvan, med en låg produktionsnivå, och den minskar när produktionsnivån ökar och når sin lägsta nivå; sedan går det tillbaka upp mot slutet av kurvan. Detta låter dig bestämma den lägsta totala genomsnittliga kostnaden och glidande genomsnittliga kostnadsvärden. När denna kurva ligger över medelkostnaden anses kurvan stiga; om motsatsen inträffar anses den fallande (se följande figur).

kostnadskurva
Utveckling av marginalkostnaden

Å andra sidan beskriver den långsiktiga marginalkostnadskurvan hur varje produktionsenhet är relaterad till den totala sammanlagda kostnaden som uppstått på lång sikt; i den teoretiska period då alla produktionsfaktorer anses rörliga för att minimera totalkostnaden på lång sikt. Därför tillåter denna kurva oss att beräkna den lägsta marginalkostnaden som kommer att öka den totala kostnaden per enhet av ytterligare produktion. På grund av kostnadsminimering över en längre period verkar denna kurva i allmänhet vara mindre variabel och registrerar de faktorer som hjälper till att mildra negativa fluktuationer i kostnaden.

 

-Annons-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados