Czym jest ewaluacja psychoedukacyjna?

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Chociaż ważność testów inteligencji była szeroko dyskutowana, nadal są one używane do oceny czterech głównych aspektów, stosując skalę punktową: rozumienie werbalne, rozumowanie percepcyjne, pamięć robocza i szybkość przetwarzania. Znaczna rozbieżność między wynikami oceny tych czterech aspektów może wskazywać na mocne i słabe strony możliwości dziecka. Na przykład dziecko może uzyskać wyższy wynik w jednym aspekcie, takim jak rozumienie werbalne, a niższy w innym, co wskazuje, dlaczego ma trudności z wykonywaniem pewnych obszarów nauki.

Ocena psychoedukacyjna, która może trwać kilka godzin, a niektóre testy odbywają się w ciągu kilku dni, może również obejmować testy osiągnięć, takie jak test Woodcocka Johnsona. Testy te oceniają, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności akademickie w takich dziedzinach, jak czytanie, matematyka lub pisanie. Rozbieżność między testami inteligencji a testami osiągnięć może również wskazywać na określony rodzaj trudności w uczeniu się. Oceny mogą obejmować również testy innych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, język, funkcje wykonawcze (dotyczące zdolności planowania, organizowania i wykonywania swoich zadań) czy uwagi. Ewaluacja psychoedukacyjna może obejmować również podstawowe ewaluacje psychologiczne.

Jak wygląda zakończona ewaluacja psychoedukacyjna?

Po zakończeniu diagnozy psychoedukacyjnej psycholog przekaże rodzicom, a za zgodą rodziców lub opiekunów także placówce oświatowej, pełny raport o sytuacji dziecka. Sprawozdanie zawiera pisemny opis przeprowadzonych badań i ich wyników, a oceniający podaje również opis podejścia dziecka do badań.

Ponadto raport oceniający zawiera wnioski wyciągnięte z każdego testu i wyszczególnia wszelkie objawy, które mogą być związane z diagnozą trudności w uczeniu się u dziecka. Sprawozdanie powinno kończyć się zaleceniami, które pomogą uczniowi w osiąganiu wyników edukacyjnych. Zalecenia te mogą obejmować na przykład dostosowanie programu szkolnego do diagnozy, np. zapewnienie dodatkowego czasu na testy, jeśli konkretnie uczeń ma zaburzenia językowe lub inne zaburzenia, które spowalniają jego pracę.

Pełna ocena psychoedukacyjna dostarcza również informacji o wszelkich czynnikach psychologicznych lub środowiskowych, które wpływają na wyniki dziecka w środowisku szkolnym. Ewaluacja psychoedukacyjna nigdy nie powinna mieć na celu karania lub stygmatyzowania; zamiast tego ocena psychoedukacyjna powinna mieć na celu pomóc uczniom w osiągnięciu pełnego potencjału poprzez odkrycie i wyjaśnienie, co na nich wpływa oraz zaproponowanie strategii pomocy.

Bibliografia

https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/instrumentos-para-realizar-una-valoracion-psicopedagogica2.html

-Reklama-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados