Eksempler på kjemiske egenskaper

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


De fysiske og kjemiske egenskapene til materie er en rekke egenskaper som gjør at vi kan beskrive den og identifisere den. Kjemiske egenskaper er de egenskapene som er forbundet med endringer i den kjemiske sammensetningen av stoffer . Med andre ord, de er de egenskapene som et kjemisk stoff har i kraft av de kjemiske reaksjonene det kan delta i.

Dette betyr at, i motsetning til fysiske egenskaper, vises kjemiske egenskaper kun og kan observeres eller måles når bindinger brytes og/eller dannes, eller når valenselektronene til atomene som er en del av en forbindelse omorganiseres.

Viktigheten av kjemiske egenskaper

Å kjenne de kjemiske egenskapene til et stoff kan være svært fordelaktig av en rekke årsaker:

Det lar oss klassifisere stoffer

Ulike kjemikalier kan klassifiseres etter deres kjemiske egenskaper. Det er altså stoffer som er sure, basiske, oksiderende, reduserende, eksplosive og så videre.

Det lar oss identifisere ukjente stoffer

Dette er fordi hvert stoff har et bestemt sett med kjemiske egenskaper, så å observere disse egenskapene og sammenligne dem med deres verdier for andre kjente stoffer kan hjelpe oss med å identifisere et stoff, eller i det minste utlede en del av dets natur.

De tillater å skille blandinger av stoffer

Forskjeller i kjemiske egenskaper som syre-base egenskaper eller reaktivitet mot visse reagenser kan brukes til å skille blandinger som er vanskelige å isolere på andre måter. For eksempel produserer reaksjonen av en racemisk blanding av enantiomerer med et optisk aktivt salt et par diastereomere salter som er mye lettere å separere enn moderenantiomerene.

Reaktivitet er også arbeidsprinsippet for affinitetskromatografikolonner og ionebytterkolonner.

De tillater å rense individuelle stoffer

Siden det tillater å skille kjemikalier fra hverandre, kan kjemiske egenskaper også brukes til å rense kjemikalier, da det er det samme som å skille dem fra urenheter.

Hjelper oss med å identifisere potensielle bruksområder for et stoff

Mange kjemiske egenskaper som brennbarhet og forbrenningsvarme hjelper oss å vite at et stoff kan brukes som brensel. Andre egenskaper som kjemisk stabilitet eller termisk stabilitet hjelper oss å identifisere stoffer som tåler høye temperaturer. Det samme skjer med de andre kjemiske egenskapene. Hver av dem kan indikere den potensielle bruken vi kan gi til hvert enkelt stoff.

De tillater å forutsi virkemåten til stoffer

Forskere bruker kjemiske egenskaper for å finne ut om et stoff vil delta i en kjemisk reaksjon. Dette betyr at de med dem kan forutsi oppførselen til stoffer mot forskjellige reagenser.

13 Eksempler på kjemiske egenskaper

1.Oksidasjonstilstand

Oksydasjonstilstanden til et atom refererer til antall elektroner det har fått eller mistet etter kombinert eller binding med et annet atom. Siden det er en egenskap ved et grunnstoff som bare kan observeres etter at en kjemisk reaksjon med et annet atom har skjedd, er det en kjemisk egenskap.

2. Elektronegativitet

Dette er en egenskap ved grunnstoffene som refererer til tendensen til å tiltrekke seg elektronene som er en del av en kjemisk binding. Av denne grunn er det en av egenskapene som definerer typen binding som vil bli dannet mellom to atomer, men bindingen kan ikke observeres før etter at reaksjonen har funnet sted, så det er også en kjemisk egenskap.

3. Koordinasjonsnummer

Denne egenskapen indikerer hvor mange atomer, ioner eller molekyler som kan festes direkte til et sentralt atom eller ion gjennom dative kovalente bindinger i et koordinasjonskompleks.

4. Kjemisk stabilitet

kjemisk stabilitet.  Et eksempel på kjemiske egenskaper

Kjemisk stabilitet indikerer om et stoff har liten tendens til å reagere med forskjellige kjemiske midler som syrer, baser, oksidanter, etsende midler eller ikke. Det er med andre ord en egenskap som indikerer hvor i stand et stoff er til å motstå kjemisk angrep fra andre stoffer.

5. Reaktivitet med vann

Det er mange stoffer som reagerer voldsomt med vann mens andre ikke gjør det. Reaktivitet med vann er en kjemisk egenskap som indikerer denne oppførselen. På grunn av vannets allestedsnærvære nesten overalt, er reaktivitet med vann en svært viktig egenskap som gir uvurderlig informasjon knyttet til sikker håndtering av et kjemikalie.

6. Termisk stabilitet

Termisk stabilitet.  Et eksempel på kjemiske egenskaper

Så godt som alle kjemikalier brytes ned ved høye temperaturer, men det er noen som tåler mye høyere temperaturer enn andre. Denne evnen til å motstå en kjemisk endring med økende temperatur kalles termisk stabilitet. Denne stabiliteten måles i forhold til temperaturen der en kjemisk endring observeres, så det er en kjemisk egenskap.

7. Blink- eller flammepunkt

Det er definert som minimumstemperaturen ved hvilken damptrykket til et flyktig og brennbart stoff er tilstrekkelig til at forbrenning av damp-vannblandingen kan skje, gitt at tenningsgnisten er tilveiebrakt.

8. Flammepunkt

Det er minimumstemperaturen for at forbrenningsreaksjonen skal starte spontant.

9. Brennbarhet

Brennbarhet.  Et eksempel på kjemiske egenskaper

Brennbarhet er en egenskap som indikerer tendensen til et stoff til å gjennomgå forbrenningsreaksjonen når det blandes med luft. Denne egenskapen avhenger direkte av flammepunktet og gjør at materialer kan klassifiseres som brennbare eller brennbare, avhengig av om deres flammepunkt er henholdsvis mindre enn eller større enn 37,8°C.

10. Entalpi av formasjon

Dette er en egenskap som indikerer mengden varme som frigjøres når det dannes en mol av et rent stoff fra dets bestanddeler i deres mest stabile naturlige tilstander, gitt at reaksjonen utføres ved konstant trykk.

11. Forbrenningsvarme

Det representerer mengden varme som frigjøres når en mol av et stoff er fullstendig forbrent ved konstant temperatur og trykk. Denne egenskapen er et mål på mengden kjemisk energi som er tilgjengelig i bindingene som utgjør et (vanligvis organisk) molekyl.

12. Syre/base egenskaper

Denne egenskapen indikerer et kjemikalies tendens til å produsere sure eller basiske løsninger, eller dets tendens til å delta i syre/base-nøytraliseringsreaksjoner når det reageres med en syre eller base. Siden pH i løsningen eller reaksjonsproduktene kun observeres etter at en kjemisk reaksjon har skjedd, representerer dette en kjemisk egenskap.

13. Giftighet

Giftighet.  Et eksempel på kjemiske egenskaper

Toksisitet indikerer om et kjemisk stoff vil ha negative effekter på helsen til enten mennesker eller andre arter av levende vesener. Dette avhenger av forekomsten av mange biokjemiske reaksjoner som kan påvirke funksjonen til de forskjellige cellulære funksjonene til et levende vesen, så det er utvilsomt en kjemisk egenskap.

Referanser

Chang, R., & Goldsby, K. (2015). Kjemi (12. utgave). New York, New York: McGraw-Hill Education.

Brown, T. (2021). Kjemi: The Central Science, 11/utg. (11. utgave). London, England: Pearson Education.

Flowers, P., Neth, EJ, Robinson, WR, Theopold, K., & Langley, R. (2019). Kjemi: Atoms First 2e . Houston, Texas: Åpen Stax. Hentet fra https://openstax.org/books/chemistry-atoms-first-2e/pages/1-introduction

Flowers, P., Theopold, K., Langley, R., & Robinson, WR (2019). Kjemi 2e . Houston, Texas: OpenStax Hentet fra https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-1-chemistry-in-context

-Annonse-

mm
Israel Parada (Licentiate,Professor ULA)
(Licenciado en Química) - AUTOR. Profesor universitario de Química. Divulgador científico.

Artículos relacionados

Flammefargetesten