Tag: Pearsons koeffisient

Helningen til regresjonslinjen og korrelasjonskoeffisienten

Når vi statistisk analyserer serier av kvantitative data, står vi ofte overfor parede data eller ordnede par. Disse tilsvarer data fra to forskjellige variabler,...