Τι είναι ο περιορισμός του προϋπολογισμού;

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Στα οικονομικά, η εκτέλεση ενός περιορισμού του προϋπολογισμού είναι το πρώτο βήμα για τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας. δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αξιοποιούν στο έπακρο τα χρήματά τους. Μια ανάλυση που βασίζεται στον περιορισμό του προϋπολογισμού περιγράφει όλους τους συνδυασμούς αγαθών και υπηρεσιών που μπορεί να αντέξει οικονομικά ένας καταναλωτής. Για να επεξηγήσουμε την έννοια, θα την περιορίσουμε εδώ σε δύο αγαθά: το γάλα και το ψωμί. Αποδίδουμε τη μεταβλητή L στον αριθμό των λίτρων γάλακτος που αγοράζει ο καταναλωτής και P στον αριθμό των κιλών ψωμιού που αγοράζει.

Στην προσέγγιση του περιορισμού του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιήσουμε μια γραφική μέθοδο. Στο σύστημα των καρτεσιανών αξόνων που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στον κάθετο άξονα, τον άξονα Υ, θα αναπαραστήσουμε γραφικά το κόστος του γάλακτος και στον οριζόντιο άξονα, τον άξονα Χ, το κόστος του ψωμιού. Εάν η τιμή ενός κιλού ψωμιού είναι $3 και αυτή ενός λίτρου γάλακτος είναι $2, η καταναλωτική δαπάνη για κάθε αγαθό θα είναι το γινόμενο της τιμής επί τον αριθμό των μονάδων. 3xP θα είναι το κόστος του ψωμιού και 2xL το κόστος του γάλακτος.

Γραφική αναπαράσταση του περιορισμού του προϋπολογισμού.
Γραφική αναπαράσταση του περιορισμού του προϋπολογισμού.

Η έννοια του περιορισμού του προϋπολογισμού βασίζεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες και για τα δύο προϊόντα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Ας υποθέσουμε ότι στο παράδειγμά μας αυτός ο προϋπολογισμός είναι 18 $. Ο περιορισμός εκφράζεται μαθηματικά με την εξίσωση που φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα: το άθροισμα των δαπανών για γάλα (2xL) και των δαπανών για ψωμί (3xP) πρέπει να είναι ίσο με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό (18).

Αυτή η μαθηματική έκφραση θέτει μια γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών L και P. Για να αναπαραστήσουμε γραφικά τη γραμμή που περιγράφει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς L και P που ικανοποιούν τον περιορισμό του προϋπολογισμού, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι εάν αγοράζεται μόνο γάλα, αυτό είναι P = 0, η μεταβλητή L παίρνει την τιμή 9. Αυτό είναι το σημείο τομής της γραμμής με τον άξονα Υ. Και αν αγοράζεται μόνο ψωμί, δηλαδή L = 0, η μεταβλητή P παίρνει την τιμή 6, το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα Χ. Με αυτά τα δύο σημεία μπορεί να τραβηχτεί η ευθεία, όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα.

Αναδιάταξη των όρων της γραμμικής παράστασης προκύπτει ότι L = -(3/2)xP + 9, στην οποία παρατηρείται ότι η κλίση της ευθείας είναι -3/2.   

Ο περιορισμός του προϋπολογισμού που παρουσιάζεται γραφικά σε μια γραμμή ή μαθηματικά σε μια γραμμική εξίσωση, αντιπροσωπεύει όλους τους συνδυασμούς δαπανών για ψωμί και γάλα που εξαντλούν τον προϋπολογισμό των 18 $. Όλα τα σημεία που περιέχονται στο τρίγωνο που ορίζεται στο προηγούμενο σχήμα από τη γραμμή του περιορισμού του προϋπολογισμού και τους άξονες συντεταγμένων είναι οι συνδυασμοί δαπανών για ψωμί και γάλα που δεν εξαντλούν τον προϋπολογισμό. δηλαδή θα περισσεύουν χρήματα αν επιλεγεί κάποιος από αυτούς τους συνδυασμούς. Ενώ τα σημεία που βρίσκονται έξω από αυτό το τρίγωνο είναι οι συνδυασμοί δαπανών για ψωμί και γάλα που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό. δηλαδή είναι μια δαπάνη που δεν μπορεί να γίνει.

Πηγές

Mankiw, N. Gregory. Αρχές της οικονομίας . Δεύτερη έκδοση. Mcgrawhill

Πούιγκ, Μάρθα. Εισαγωγή στη μικροοικονομία. Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Ισπανία, 200

-Διαφήμιση-

mm
Sergio Ribeiro Guevara (Ph.D.)
(Doctor en Ingeniería) - COLABORADOR. Divulgador científico. Ingeniero físico nuclear.

Artículos relacionados