Παραδείγματα χημικών ιδιοτήτων

Artículo revisado y aprobado por nuestro equipo editorial, siguiendo los criterios de redacción y edición de YuBrain.


Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες της ύλης είναι μια σειρά από χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να την περιγράψουμε και να την αναγνωρίσουμε. Χημικές ιδιότητες είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με αλλαγές στη χημική σύνθεση των ουσιών . Με άλλα λόγια, είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει μια χημική ουσία λόγω των χημικών αντιδράσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει.

Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τις φυσικές ιδιότητες, οι χημικές ιδιότητες εμφανίζονται και μπορούν να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν μόνο όταν σπάνε δεσμοί και/ή σχηματίζονται ή όταν αναδιατάσσονται τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων που αποτελούν μέρος μιας ένωσης.

Σημασία των χημικών ιδιοτήτων

Η γνώση των χημικών ιδιοτήτων μιας ουσίας μπορεί να είναι πολύ ευεργετική για διάφορους λόγους:

Μας επιτρέπει να ταξινομήσουμε τις ουσίες

Διαφορετικές χημικές ουσίες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τις χημικές τους ιδιότητες. Έτσι, υπάρχουν ουσίες που είναι όξινες, βασικές, οξειδωτικές, αναγωγικές, εκρηκτικές κ.λπ.

Μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε άγνωστες ουσίες

Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε ουσία έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο χημικών ιδιοτήτων, επομένως η παρατήρηση αυτών των ιδιοτήτων και η σύγκριση τους με τις τιμές τους για άλλες γνωστές ουσίες μπορεί να μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε μια ουσία ή τουλάχιστον να συμπεράνουμε μέρος της δομής της φύσης της.

Επιτρέπουν τον διαχωρισμό μειγμάτων ουσιών

Διαφορές στις χημικές ιδιότητες όπως ιδιότητες οξέος-βάσης ή αντιδραστικότητα προς ορισμένα αντιδραστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό μιγμάτων που είναι δύσκολο να απομονωθούν με άλλα μέσα. Για παράδειγμα, η αντίδραση ενός ρακεμικού μίγματος εναντιομερών με ένα οπτικά ενεργό άλας παράγει ένα ζεύγος διαστερεομερών αλάτων που είναι πολύ πιο εύκολο να διαχωριστούν από τα μητρικά εναντιομερή.

Η αντιδραστικότητα είναι επίσης η αρχή λειτουργίας των στηλών χρωματογραφίας συγγένειας και των στηλών ανταλλαγής ιόντων.

Επιτρέπουν τον καθαρισμό μεμονωμένων ουσιών

Δεδομένου ότι επιτρέπει τον διαχωρισμό χημικών ουσιών μεταξύ τους, οι χημικές ιδιότητες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό χημικών, καθώς είναι το ίδιο με το διαχωρισμό τους από τις ακαθαρσίες.

Μας βοηθά να εντοπίσουμε πιθανές χρήσεις μιας ουσίας

Πολλές χημικές ιδιότητες όπως η ευφλεκτότητα και η θερμότητα της καύσης μας βοηθούν να γνωρίζουμε ότι μια ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Άλλες ιδιότητες όπως η χημική σταθερότητα ή η θερμική σταθερότητα μας βοηθούν να εντοπίσουμε ουσίες που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες χημικές ιδιότητες. Καθένα από αυτά μπορεί να υποδεικνύει την πιθανή χρήση που μπορούμε να προσφέρουμε σε κάθε συγκεκριμένη ουσία.

Επιτρέπουν την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ουσιών

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν χημικές ιδιότητες για να ανακαλύψουν εάν μια ουσία θα συμμετάσχει σε μια χημική αντίδραση. Αυτό σημαίνει ότι με αυτά μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά των ουσιών έναντι διαφορετικών αντιδραστηρίων.

13 Παραδείγματα Χημικών Ιδιοτήτων

1.Κατάσταση οξείδωσης

Η κατάσταση οξείδωσης ενός ατόμου αναφέρεται στον αριθμό των ηλεκτρονίων που έχει αποκτήσει ή χάσει μετά από συνδυασμό ή σύνδεση με άλλο άτομο. Δεδομένου ότι είναι μια ιδιότητα ενός στοιχείου που μπορεί να παρατηρηθεί μόνο μετά από μια χημική αντίδραση με άλλο άτομο, είναι μια χημική ιδιότητα.

2. Ηλεκτραρνητικότητα

Αυτή είναι μια ιδιότητα των στοιχείων που αναφέρεται στην τάση να προσελκύει προς τον εαυτό του τα ηλεκτρόνια που αποτελούν μέρος ενός χημικού δεσμού. Για το λόγο αυτό, είναι μία από τις ιδιότητες που ορίζει τον τύπο του δεσμού που θα σχηματιστεί μεταξύ δύο ατόμων, αλλά ο εν λόγω δεσμός δεν μπορεί να παρατηρηθεί παρά μόνο αφού λάβει χώρα η αντίδραση, επομένως είναι επίσης μια χημική ιδιότητα.

3. Αριθμός συντονισμού

Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει πόσα άτομα, ιόντα ή μόρια μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε ένα κεντρικό άτομο ή ιόν μέσω δοτικών ομοιοπολικών δεσμών σε ένα σύμπλεγμα συντονισμού.

4. Χημική σταθερότητα

χημική σταθερότητα.  Ένα παράδειγμα χημικών ιδιοτήτων

Η χημική σταθερότητα δείχνει εάν μια ουσία έχει ή όχι μικρή τάση να αντιδρά με διαφορετικούς χημικούς παράγοντες όπως οξέα, βάσεις, οξειδωτικά, διαβρωτικά κ.λπ. Με άλλα λόγια, είναι μια ιδιότητα που δείχνει πόσο ικανή είναι μια ουσία να αντέχει σε χημική επίθεση από άλλες ουσίες.

5. Δραστικότητα με νερό

Υπάρχουν πολλές ουσίες που αντιδρούν βίαια με το νερό ενώ άλλες όχι. Η αντιδραστικότητα με το νερό είναι μια χημική ιδιότητα που δείχνει αυτή τη συμπεριφορά. Λόγω της πανταχού παρουσίας του νερού σχεδόν παντού, η αντιδραστικότητα με το νερό είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα που παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό μιας χημικής ουσίας.

6. Θερμική σταθερότητα

Θερμική σταθερότητα.  Ένα παράδειγμα χημικών ιδιοτήτων

Σχεδόν όλες οι χημικές ουσίες αποσυντίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά υπάρχουν κάποιες που αντέχουν σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από άλλες. Αυτή η ικανότητα αντίστασης σε μια χημική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας ονομάζεται θερμική σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα μετριέται ως προς τη θερμοκρασία στην οποία παρατηρείται μια χημική αλλαγή, επομένως είναι μια χημική ιδιότητα.

7. Σημείο ανάφλεξης ή ανάφλεξης

Ορίζεται ως η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών μιας πτητικής και εύφλεκτης ουσίας είναι επαρκής για να συμβεί η καύση του μίγματος ατμού-νερού, δεδομένου ότι παρέχεται σπινθήρας ανάφλεξης.

8. Σημείο ανάφλεξης

Είναι η ελάχιστη θερμοκρασία για να ξεκινήσει αυθόρμητα η αντίδραση καύσης.

9. Ευφλεκτότητα

Εύλεκτο.  Ένα παράδειγμα χημικών ιδιοτήτων

Η ευφλεκτότητα είναι μια ιδιότητα που δείχνει την τάση μιας ουσίας να υφίσταται την αντίδραση καύσης όταν αναμιγνύεται με αέρα. Αυτή η ιδιότητα εξαρτάται άμεσα από το σημείο ανάφλεξης και επιτρέπει στα υλικά να ταξινομούνται ως εύφλεκτα ή εύφλεκτα, ανάλογα με το αν το σημείο ανάφλεξής τους είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 37,8°C, αντίστοιχα.

10. Ενθαλπία σχηματισμού

Αυτή είναι μια ιδιότητα που δείχνει την ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται όταν σχηματίζεται ένα γραμμομόριο καθαρής ουσίας από τα συστατικά στοιχεία της στις πιο σταθερές φυσικές τους καταστάσεις, δεδομένου ότι η αντίδραση πραγματοποιείται σε σταθερή πίεση.

11. Θερμότητα καύσης

Αντιπροσωπεύει την ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται όταν ένα mole μιας ουσίας καίγεται πλήρως σε σταθερή θερμοκρασία και πίεση. Αυτή η ιδιότητα είναι ένα μέτρο της ποσότητας χημικής ενέργειας που είναι διαθέσιμη στους δεσμούς που συνθέτουν ένα (συνήθως οργανικό) μόριο.

12. Ιδιότητες οξέος/βάσης

Αυτή η ιδιότητα υποδεικνύει την τάση μιας χημικής ουσίας να παράγει όξινα ή βασικά διαλύματα ή την τάση της να συμμετέχει σε αντιδράσεις εξουδετέρωσης οξέος/βάσης όταν αντιδρά με οξύ ή βάση. Δεδομένου ότι το pH του διαλύματος ή των προϊόντων αντίδρασης παρατηρείται μόνο μετά από μια χημική αντίδραση, αυτό αντιπροσωπεύει μια χημική ιδιότητα.

13. Τοξικότητα

Τοξικότητα.  Ένα παράδειγμα χημικών ιδιοτήτων

Η τοξικότητα δείχνει εάν μια χημική ουσία θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία είτε των ανθρώπων είτε άλλων ειδών έμβιων όντων. Αυτό εξαρτάται από την εμφάνιση πολλών βιοχημικών αντιδράσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των διαφορετικών κυτταρικών λειτουργιών ενός ζωντανού όντος, επομένως είναι αναμφίβολα μια χημική ιδιότητα.

βιβλιογραφικές αναφορές

Chang, R., & Goldsby, K. (2015). Χημεία (12η έκδ.). Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη: Εκπαίδευση McGraw-Hill.

Brown, T. (2021). Chemistry: The Central Science, 11/ed. (11η έκδ.). Λονδίνο, Αγγλία: Εκπαίδευση Pearson.

Flowers, P., Neth, EJ, Robinson, WR, Theopold, K., & Langley, R. (2019). Χημεία: Άτομα Πρώτα 2e . Χιούστον, Τέξας: Open Stax. Ανακτήθηκε από https://openstax.org/books/chemistry-atoms-first-2e/pages/1-introduction

Flowers, P., Theopold, K., Langley, R., & Robinson, WR (2019). Χημεία 2ε . Χιούστον, Τέξας: OpenStax Ανακτήθηκε από https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-1-chemistry-in-context

-Διαφήμιση-

mm
Israel Parada (Licentiate,Professor ULA)
(Licenciado en Química) - AUTOR. Profesor universitario de Química. Divulgador científico.

Artículos relacionados